Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.

Başvuru ve Kayıt İçin İletişim
Eğitim Danışmanı Barış DEMİR
Telefon Numarası : 0534 7405206
E-Mail Adresi        : [email protected]


Programın Amacı

Bağımsız denetime yasal zorunluluk olarak tabi olan firmalar ile kendi denetim talep eden firmaların

sayısı her yıl artarak artış göstermekte, bu durum da bağımsız denetçi ihtiyacını artırmaktadır.

Muhasebe mesleğini muhtelif kademelerde uygulayıcı olarak icra eden meslek mensupları ile birlikte

düşünüldüğünde muhasebe ve denetim alanında çalışan sayısı oldukça yüksektir. Meslek mensubu

olma sürecinde ilerleyen stajyer ve stajyer adayları da dikkate alındığında karşımıza ciddi bir nicelik

çıkmaktadır. Bu niceliğe farklı bir nitelik katmak gerek muhasebe gerekse denetim mesleklerine değer

kazandıracak, toplumsal bir fayda sağlayacaktır.

Bu bağlamda, programının öncelikli amacı; Kamu Gözetim Kurumu’ndan akredite olmuş bağımsız

denetçiler, denetçi adayları, TÜRMOB’dan akredite olmuş muhasebe meslek mensupları ile stajyerler

ve stajyer adaylarından oluşan mesleki kitleye kendi mesleki süreçleri kapsamında bilimsel nitelikli

katkı sağlamaktır. Bu katkı, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi

derleme, yorumlama ve değerlendirme ve böylece özellikle holistik bir muhakeme yeteneği

kazandırmak şeklinde olacaktır.


Programın Hedefi

Programın hedefi, bu bağlamda, öğrencilerine mesleki etiğe uygun çalışma, sorunları yeni metotlarla

araştırarak çözebilme, sonuçları ulusal ve uluslararası ölçekte kullanabilme, Mali mevzuat ile

muhasebe ve denetim standartlarına hâkim olma, sorgulayabilme ve araştırabilme yetkinliklerini

kazandırmaktır.

Bu itibarla program, öğrencilere aşağıdaki somut katkıları sağlayacaktır:

 Alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilmek ve yeni

bilgiler üretebilmek

 Alana yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı

bir alana uygulayabilmek

 Alanda ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve

değerlendirmesini yapabilmek

 Alandaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilmek

 Alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak

gerçekleştirebilmek ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme

 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri

kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilmek

 Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilmek.

 Sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla

işlevsel iletişim kurabilmek

 

Kariyer Olanakları 

Esas itibariyle, yönetim ve paydaşların karar alma süreçlerinde gereksinme duyacağı bilgilerin

doğruluğu ve güvenirliliği hususunda makul bir güvence sağlamayı hedefleyen denetim mesleğinin

icracıları olacak bağımsız denetçi adaylarının mesleğe dahil olma süreci lisans eğitimi sonrasından

başlayan ve KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçi sınavlarını başarma ve ayrıca 3568 sayılı

yasa kapsamında muhasebe meslek mensubu olma şartlarını içeren zorlu bir süreçtir.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız, bu bağlamda, muhasebe-denetim alanında tasarlanan

bir kariyer planına, başlangıç aşamasından itibaren, katkı sağlayacak niteliktedir.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız gerek denetim gerekse muhasebe alanında mesleğe

giriş sürecini tamamlayarak muhtelif alan ve kademelerde fiilen çalışan meslek mensuplarına ise

mesleki uygulamalarında fark yaratacak nitelikler kazandırarak, kariyerlerinin ilerleyen safhalarında

kendilerine önemli avantajlar sağlayacaktır.


Çalışma Olanakları

Denetim firmaları ve serbest/ yeminli mali müşavirlik firmaları ile özel sektörde faaliyet gösteren ticari

ve/veya sınai tüm şirketler muhasebe-denetim meslek mensupları için en önemli istihdam

kaynaklarıdır.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız, yukarıda da vurguladığımız gibi, bu kuruluşlarda

yapılmakta olan bir kariyere önemli katkı sağlayacağı gibi bu kuruluşlara yapılacak ilk başvurularda da

önemli bir artı olacaktır.

Tezli yüksek lisans programımız ayrıca akademik kariyere başlama noktası olan doktora eğitimi için

de sağlam bir temel teşkil edecektir.

Designneuro